-
  • Nederlands
  • English

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijke bepalingen. Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen, zijn op al onze offertes, leveringen en overeenkomsten de onderstaande voorwaarden van toepassing. Indien deze voorwaarden strijdig zouden zijn met de voorwaarden van de Opdrachtgever, zullen onderhavige voorwaarden voorrang hebben, zelfs indien de voorwaarden van de tegenpartij een gelijkaardige clausule bevatten. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren steeds. Alle offertes worden gemaakt zonder verbintenis van Nice & Bright. Om geldig te zijn, dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een schriftelijke aanvaarding (per e-mail) van Nice & Bright.

2. Leveringen. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden Nice & Bright niet. Vertraging wettigt in geen geval de annulering van de bestelling of een eis tot schadevergoeding.

3. Betaling. Elke bestelling is onherroepelijk, ongeacht of er een voorschot werd betaald. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na de factuurdatum, behoudens andersluidend akkoord. Bij niet-betaling op de vervaldag worden de openstaande bedragen van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van € 50 op het nog uitstaande bedrag van de hoofdsom en de intresten en zullen de openstaande bedragen een verwijlintrest van 10% per jaar opbrengen tot hun volledige betaling.

4. Klachten. Door de inontvangstname van de bestelling wordt ingestemd met de bestelling en wordt de kwaliteit, werk en levering integraal aanvaard. Hierover kunnen nadien geen klachten worden
geformuleerd. Alle klachten m.b.t. facturen dienen binnen de 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en aangetekend aan Nice & Bright te worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn worden levering,
werk en factuur geacht integraal te zijn aanvaard.

5. Aangestelden. Nice & Bright kan bepaalde opdrachten deels of geheel toevertrouwen aan één of meerdere onderaannemers. In dat geval blijft Nice & Bright het aanspreekpunt.

6. Aansprakelijkheid. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat alle voorzieningen aanwezig zijn zodat Nice & Bright of zijn aangestelde de opdracht onder optimale en veilige omstandigheden kan uitvoeren. Zo zal de Opdrachtgever onder meer instaan voor de nodige elektriciteitsvoorzieningen die conform de geldende normen dienen gekeurd te zijn. De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor elk schadegeval dat zich zou voordoen naar aanleiding van de uitvoering van onderhavige overeenkomst. Derhalve komt aan Nice & Bright of zijn aangestelde geen enkele aansprakelijkheid toe voor enige schade
aangebracht aan de goederen van de Opdrachtgever naar aanleiding van de uitvoering van onderhavige overeenkomst.

7. Geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst. Alle betwistingen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken.

8. Clausule. Het feit dat Nice & Bright één of andere clausule welke in zijn voordeel gestipuleerd wordt in huidige algemene voorwaarden niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als het afstand doen van
zijnentwege om er zich op te beroepen.